Jul 18, 2017 / by EraWeb Solutions / No Comments

השנה התקבלה החלטה של צוות המאמנים לקבל בקבוצות רגילות ילדים עם ליקוי ראיה כבדים . ברוב הסניפים המאמנים מאמנים בליווי מדריך צמוד מה שמאפשר מעקב וליווי יותר פרטני בילדים עם ליקוי ראיה. היה לנו מאוד חשוב לא להפריד את הילדים האלה לקבוצה נפרדת, אלא לשלב אותם בקבוצות רגילות.